Umów się na badanie Prenatal testDNA

 • 1. Miejsce Badania
 • 2. Lokalizacja
 • 3. Termin wizyty
 • 4. Dane kontaktowe

Wypełnij formularz, a my po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu jednego dnia, w celu potwierdzenia terminu i dokończenia rezerwacji.

Wybierz miejsce badania:
Wybierz lokalizację


Po otrzymaniu zgłoszenia oddzwonimy do Ciebie, aby zarezerwować wizytę w najbliższym punkcie pobrań.

Podaj adres wizyty domowej
Dostępne godziny przyjęć:
 • 7
 • 7:30
 • 8
 • 8:30
 • 9
 • 9:30
 • 10
 • 10:30
 • 11
 • 11:30
 • 12
 • 12:30
 • 13
 • 13:30
 • 14
 • 14:30
 • 15
 • 15:30
 • 16
 • 16:30
 • 17
 • 17:30
 • 18
 • 18:30
 • 19
 • 19:30
 • 20
 • Dowolne godziny
Dostępne godziny przyjęć:
 • 6
 • 6:30
 • 7
 • 7:30
 • 8
 • 8:30
 • 9
 • 9:30
 • 10
 • 10:30
 • 11
 • 11:30
 • 12
 • 12:30
 • 13
 • 13:30
 • 14
 • 14:30
 • 15
 • 15:30
 • 16
 • 16:30
 • 17
 • 17:30
 • 18
 • 18:30
 • 19
 • 19:30
 • 20
 • 20:30
 • 21
 • Dowolne godziny
Podaj swoje dane osobowe
Wysłanie formularza nie zobowiązuje do zakupu. W każdej chwili możesz zmienić dane swojej rezerwacji.
Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. z siedzibą: ul. Feliksa Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice, o numerze REGON: 243413225, NIP: 634-282-27-48, KRS: 0001091570, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445-34-26. Pokaż całość >>

Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu: 1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://prenataltestdna.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin prenataltestdna.pl

Regulamin serwisu prenataltestdna.pl sprzedaż badań realizowanych poprzez pobranie materiału w punkcie pobrań lub przez pielęgniarkę mobilną

1. Definicje

1.Administrator – TESTDNA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 6342822748, Regon: 385909930,

2.Badanie – odpłatne, jednostkowe badanie, wybrane z listy zamieszczonej na stronie internetowej: prenataltestdna.pl oraz w formularzach udostępniony na stronach  internetowej Serwisu

3.Formularz – formularz zamówienia udostępniony na stronach internetowych Serwisu.

4.Pacjent– osoba fizyczna poddająca się Badaniu w ramach umowy na jego wykonanie zawartej za pośrednictwem Serwisu; w sytuacji, gdy materiał biologiczny pochodzi od osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do badania wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;

5.Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem: prenataltestdna.pl

6.Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu;

7.Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Postanowienie ogólne

1.Administratorem Serwisu prenataltestdna.pl jest TESTDNA sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001091570, NIP: 6342822748, Regon: 385909930 (dalej Administrator).

2.Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz stanowi za pośrednictwem serwisu strony internetowej działającej pod adresem prenataltestdna.pl (dalej Serwis):

a) regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) regulamin dokonywania przez Administratora sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienie i / lub formularza kontaktowego jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

1.1 zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;

1.2 zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

1.3 dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu Badania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;

2.Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) jest bezpłatne. Badania, o których mowa w pkt 3) są odpłatne, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

5.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

c) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;

d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

e) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Sprzedaż na odległość

1.Zawarcie umowy na wykonanie badań następuje poprzez:

a)  wypełnienie przez Zamawiającego formularzy udostępnionych na stronach internetowej serwisu

b)zamówienie złożone konsultantowi przez Zamawiającego na czacie dostępnym na stronach internetowych serwisu

c) przesłanie przez Zamawiającego e-maila z zamówieniem na adres: info@prenataltestdna.pl;

d) zamówienie złożone przez Zamawiającego telefonicznie pod numerem (22) 100 58 13

2.Warunkiem prawidłowego zawarcia umowy jest:

1) podanie przez Zamawiającego danych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony Zestaw;

c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;

2) wybranie przez Zamawiającego jednej z poniższych form płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Administratora,

b) płatność on-line za pomocą P24

3) zaakceptowanie przez Klienta łącznej ceny realizacji Zamówienia,

4)  otrzymanie przez Administratora płatności za Zamówienie.

3.Po otrzymaniu Zamówienia, Administrator prześle na adres e-mail podany przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, przy czym potwierdzenie będzie warunkowe, uzależnione od otrzymania przez Administratora płatności za Zamówienie.

4.Jeżeli Administrator nie otrzyma wpłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Zamawiającego. Informacje o uznaniu Zamówienia za wycofane Administrator prześle na adres email podany przez Klienta.

5.Administrator może odmówić wykonania złożonego Zamówienia, jeżeli:

1) dane podane przez Zamawiającego są niekompletne;

2) poweźmie uzasadnione obawy, że:

a) dane podane przez Zamawiającego są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe, lub

b) Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne;

c) Zamówienie nie zostanie opłacone.

W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Zamawiającym celem wyjaśnienia wątpliwości.

6.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione przy składaniu zamówienia, a w szczególności danych kontaktowych.

7.W celu realizacji Badania, Zamawiający, Pacjent lub inna upoważniona osoba może umówić wizytę w celu pobrania materiału genetycznego w jednej z placówek medycznych wskazanych przez TESTDNA sp. z o.o. (aktualna lista placówek jest dostępna pod adresem: punkty pobrań lub za pośrednictwem pielęgniarki mobilnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną osobę upoważnioną.

8.Pacjent lub inna upoważniona osoba zobowiązana jest do pisemnego wypełnienia i podpisania – przed wykonaniem pobrania krwi – formularzy zamówienia usługi badania genetycznego oraz deklaracji świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego, w tym złożenia stosownych oświadczeń w zakresie braku przeciwwskazań do wykonania Badania. TESTDNA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy pobrania materiału genetycznego oraz natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku podania przez Pacjenta lub inna osobę upoważnioną informacji o istniejących przeciwwskazaniach do przeprowadzenia Badania.

9.Pacjent zobowiązany jest do stawiennictwa na wizycie w celu pobrania materiału genetycznego w jednej z placówek medycznych TESTDNA sp. z o.o. lub przez pielęgniarkę mobilną w miejscu przez siebie wskazanym na terenie Polski, najpóźniej w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu Badania.

10.Termin pobrania materiału genetycznego w placówce medycznej lub przez pielęgniarkę mobilną, Zamawiający, Pacjent lub inna upoważniona osoba uzgadnia z TESTDNA sp. z o.o.:

10.1 telefonicznie, w godzinach od 9 do 16 w dniu roboczym, pod numerem: 570 070 761

10.2 w formie elektronicznej, po wysłaniu zapytania na adres e-mail: info@prenataltestdna.pl

11.Bezpłatnej zmiany terminu pobrania krwi Zamawiający, Pacjent lub inna upoważniona osoba może dokonać telefonicznie lub mailowo do godziny 12:00 dnia poprzedzającego umówiony wcześniej termin.

12.Umówienie terminu pobrania krwi przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną upoważnioną osobę po wygaśnięciu jej prawa do odstąpienia od Umowy, ale przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu Badania, oznacza konieczność dostosowania się przez Pacjenta do dostępnych terminów.

13.W przypadku niestawiennictwa lub odwołania przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną upoważnioną osobę wizyty w placówce lub przyjazdu pielęgniarki mobilnej w terminie uzgodnionym zgodnie z poprzedzającymi punktami, koszt pobrania krwi w kolejnym uzgodnionym terminie wynosi 200 (dwieście) złotych.

14.Administrator zobowiązuje się do udostępnienia wyników badań Pacjentowi zgodnie z terminami wskazanymi w Serwisie.

15.Pacjent może odebrać wyniki pod adresem: https://klient.testdna.pl/welcome

Dostęp do panelu otrzymuje Pacjent w momencie dotarcia próbek do laboratorium. Po wpisaniu adresu mailowego w odpowiednie okienko otrzymują Państwo smsa z jednorazowym kodem dostępu, który jest ważny przez 5 minut.

16.W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do wyników badań lub pobraniem pliku z wynikami badań, Zamawiający, Pacjent lub inna osoba upoważniona może zgłosić problem wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@testdna.pl

17.Istnieje możliwość konsultacji wyników ze specjalistą za dodatkową opłatą. W celu uzyskania konsultacji należy skontaktować się z TESTDNA sp. z o.o. pod numerem telefonu: 665 761 161 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@testdna.pl

5. Prawo do odstąpienia od umowy

1.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

2.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

3.Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: biuro@testdna.pl bądź przesłanie listownie na adres: testDNA Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38a,40-859 Katowice podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na jakimkolwiek formularzu.

4.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli to możliwe, prosimy, aby oświadczenie złożyć nie później niż do godziny 12 poprzedniego dnia roboczego przed umówionym pobraniem krwi.

5.Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli TESTDNA sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, Pacjenta lub innej upoważnionej osoby, która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez TESTDNA sp. z o.o. utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

6.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, Pacjenta lub inną osobę upoważnioną żądania rozpoczęcia realizacji Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, Zamawiający ma obowiązek ponieść koszty świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy, w tym:

6.1 w przypadku rezygnacji z Badania po pobraniu próbki i przed dostarczeniem jej do laboratorium- koszt ustalany będzie każdorazowo w zależności od zakupionego badania i zakresu wykupionych świadczeń.

6.2 w przypadku rezygnacji z Badania po dostarczeniu próbki do laboratorium – koszt ustalany będzie każdorazowo w zależności od etapu poddania próbki analizie i zakresu wykonanych świadczeń.

7.Całkowity zwrot wpłaconych środków przysługuje Zamawiającemu w następujących przypadkach:

7.1wycofania Badania z oferty TESTDNA sp. z o.o. przed upływem 30 dni od dnia zakupu Badania,

7.2 skutecznego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,

7.3 ujawnienia przed pobraniem krwi przeciwwskazań bezwzględnych do przeprowadzenia Badania,

7.4 niezawinionej niemożliwości uzyskania wyniku Badania, o czym Zamawiający, Pacjent lub inna osoba upoważniona zostanie poinformowana.

6. Refundacja badań prenatalnych

1. Diagnostycznym testem prenatalnym jest: punkcja owodni (amniocentesis); biopsja trofoblastu; pobranie krwi płodu drogą kordocentezy; analiza kariotypu; dodatkowe molekularne badania genetyczne (jak na przykład FISH); analiza mikromacierzy chromosomów (CGH); test SNP; QF-PCR; NGS i inne badania.

2. W przypadku otrzymania przez pacjentkę pozytywnego wyniku badania Prenetal testDNA 3 lub Prenatal testDNA Karyo Plus, pacjentce przysługuje prawo do refundacji kosztów diagnostycznego testu prenatalnego przez Administratora, pod warunkiem, że badanie nie było wykonane w ramach świadczenia zdrowotnego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.Wysokość refundacji stanowi koszt diagnostycznego testu prenatalnego. Maksymalna wysokość refundacji diagnostycznego testu prenatalnego jest ograniczona ceną badania Prenetal testDNA, którą zapłaciła pacjentka. Koszt diagnostycznego testu prenatalnego przewyższający cenę badania Prenetal testDNA nie podlega refundacji, w kwocie przewyższającej cenę badania Prenetal testDNA zapłaconą przez pacjentkę.

4. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na wykonanie diagnostycznego testu prenatalnego, samodzielnie dokonuje wyboru podmiotu leczniczego, w którym wykona badanie.

5.Pacjentka dokonuje opłaty za wykonany diagnostyczny test prenatalny ze własnych środków oraz składa wniosek o wypłatę refundacji diagnostycznego testu prenatalnego. Wniosek o wypłatę refundacji diagnostycznego testu laboratoryjnego należy:

 • przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@testdna.pl;
 • lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40 – 859 Katowice,
 • lub umieścić w Panelu Pacjenta.

6.We wniosku o wypłatę refundacji diagnostycznego testu prenatalnego należy wskazać:

 • dane pacjentki, tj. imię i nazwisko, numer PESEL;
 • dane kontaktowe tj. numer telefonu lub adres e-mail, adres zamieszkania;
 • kwotę refundacji;
 • wskazanie metody zwrotu kwoty refundacji;
 • w przypadku zwrotu kwoty refundacji za pomocą zwykłego przelewu bankowego: nazwę banku, nazwę odbiorcy, numer rachunku bankowego.

Do wniosku należy załączyć paragon lub fakturę (skan lub kopię) za wykonany diagnostyczny test prenatalny.

7. Wniosek o wypłatę refundacji diagnostycznego testu prenatalnego pacjentka może złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania pozytywnego wyniku badania Prenetal testDNA w panelu pacjenta, dostępnego pod adresem: https://klient.testdna.pl/welcome.

8.Zwrot kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o refundację Administratorowi.

9.Administrator dokonuje zwrotu kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego:

a) za pośrednictwem systemu „Przelewy 24”, jeżeli pacjentka zapłaciła za badania Prenetal testDNA w tym systemie;

lub

b) za pośrednictwem przelewu zwykłego lub innej metody, jeśli zostało to zgłoszone we wniosku o refundację diagnostycznego testu prenatalnego bądź dyspozycji zwrotu.

10. W sytuacji, gdy niemożliwym jest zwrócenie kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego z powodu niewykonania przez pacjentkę płatności za badanie Prenetal testDNA w systemie „Przelewy 24” lub niezłożenia dyspozycji zwrotu, Administrator umieszcza w Panelu Pacjenta formularz dyspozycji zwrotu, który pacjentka jest zobowiązana wypełnić i przesłać Administratorowi. Wypłata kwoty refundacji diagnostycznego testu prenatalnego nastąpi w ciągu 14 od dnia doręczenia Administratorowi dyspozycji zwrotu.

7. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@testdna.pl lub tradycyjną na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice.

2.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3.Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp).

4.Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień — czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. W razie braku wskazania adresu, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: biuro@testdna.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: TESTDNA sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice. Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy. Natomiast jeżeli w przesłanym Zestawie nie zostaną wykryte wady fizyczne, zostanie on odesłany Zamawiającemu w stanie niezmienionym.

7.Zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki Zestawu dokonanego w sytuacji opisanej w ust. 6, jeżeli reklamowany Zestaw nie zawiera żadnych wad fizycznych.

8.W sytuacji, gdy przesłanie nowego Zestawu nie będzie możliwe, Administrator zwróci Zamawiającemu równowartość ceny zakupionej usługi, która uwzględnia cenę zestawu.

9.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia Zestawu.

8. Postanowienie końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej, chyba że postanowiono inaczej.

3.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4.Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem: https://www.prenataltestdna.pl/wp-content/uploads/2023/06/Regulamin-.pdf

 

Oceń